Nội quy học tập

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ

VÀ ĐÀO TẠO APEC

Số: 50/TB-APEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc: thực hiện nội quy học tập

Kính gửi: Các học viên học tại APEC

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Quản lý và đào tạo APEC;

Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động của Công ty,

       Để việc học tập của các học viên đảm bảo chất lượng, phòng Đào tạo Công ty thông báo tới toàn thể học viên một số nội quy học tập như sau:

1- Học viên đăng ký học các khoá học tại Công ty APEC phải nộp đủ học phí của khoá học trong buổi đầu tiên, trường hợp có lý do khách quan chưa nộp đủ ngay trong buổi học đầu tiên thì phải nộp đủ trong buổi học thứ hai.

2- Tất cả các học viên đang và sẽ học chỉ được học thử một buổi học đầu tiên nhưng trước khi học thử phải nộp đủ học phí của khoá học. Sau buổi học thử đó học viên không muốn học Công ty sẽ hoàn lại học phí và chỉ thu học phí 01 buổi.

3- Các học viên học từ buổi thứ hai trở đi sẽ không được hoàn lại học phí trong bất kỳ trường hợp nào.

4- Các học viên phải đi học theo đúng lịch và thời gian học đã đăng ký.

5- Trường hợp cần thay đổi lịch học, học viên phải thông báo với giáo viên. 

6- Tất cả các trường hợp đang học muốn nghỉ học phải xin phép giáo viên. Nếu không xin phép thì những buổi nghỉ đó Công ty vẫn tính vào buổi đã học.

7- Trường hợp học viên có lý do khách quan, đột xuất mà muốn xin nghỉ từ 03 buổi trở lên trong khoá học phải làm đơn gửi Công ty duyệt mới được nghỉ.

8- Trường hợp học viên nhận thức chậm sau khi học hết số buổi học của khoá học đã đăng ký mà vẫn chưa nắm được toàn bộ nội dung của khoá học, Công ty sẽ tạo điều kiện cho học viên đó học lại vào khóa sau, không phải đóng thêm học phí.

9- Công ty sẽ tạo mọi điều kiện để học viên hoàn thành khoá học đã đăng  ký và sẽ tư vấn những vướng mắc trong quá trình làm việc.

 Trên đây là một số nội quy của Công ty, yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc học viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hoặc phòng  Đào tạo Công ty để được giải đáp thắc mắc kịp thời theo số ĐT: 0947.167.289. Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/11/2017./.

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Lưu: VT.

 

                        GIÁM ĐỐC

                              (Đã ký)

 

 

 

Gương mặt học viên + ảnh hoạt động

Tư vấn đào tạo
Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm xã hội
 Hotline: 0947.167.289/0462.883.668

Đường tới APEC

Liên kết website

 

 

 

 

 

 

 

Online: 1
Truy cập: 64,120